REGULAMENT DE ORGANIZARE  ŞI FUNCŢIONARE

 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

 

Articolul 1. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor  Dambovita este  organizat prin Hotărârea Guvernului României  nr. 716/1999 şi funcţionează  potrivit  Legii  266/2002  ca unitate cu personalitate juridică , finanţată din venituri extrabugetare şi alocaţii acordate de la bugetul de stat, subordonată  Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor.

Articolul 2. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor  Dambovita are urmatoarele atribuţii principale:

a)     efectueaza controlul calitatii in camp, si in laborator, elibereaza certificatele oficiale de atestare a calitatii semintelor si materialului saditor, supravegheaza, monitorizeaza si acrediteaza agentii economici furnizori de seminte si de material saditor pentru producere, conditionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, transport si comercializare;

b)     elibereaza si retrag autorizatiile de functionare pentru agentii economici care produc, prelucreaza si comercializeaza seminte si material saditor;

c)      fac propuneri Inspectiei de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor privind imbunatatirea regulilor si normelor de control, certificare, si comercializare a semintelor si materialului saditor, in concordanta cu reglementarile organismelor internationale in domeniul semintelor si materialului saditor la care Romania este parte, intocmesc, la cererea agentilor economici, programe anuale de multiplicare si certificare si urmaresc aplicarea acestora ;

d)     asigura exercitarea controlului in scopul mentinerii calitatii semintelor si materialului saditor la toate categoriile biologice, in precontrol si postcontrol, prin tehnici si scheme adecvate ;

e)     urmaresc aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice si standardelor in vigoare, precum si a reglementarilor internationale in domeniul semintelor si materialului saditor, la care Romania este parte, constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute de lege prin persoanele imputernicite de ministrul agriculturii si alimentatiei ;

f)        executa sarcinile si instructiunile stabilite de Inspectia de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale potrivit prevederilor legale.

            Salarizarea personalului  se face în conformitate cu prevederile Legii  330/2009  - Lege- cadru  privind  salarizarea  unitara  a personalului  platit  din  fonduri  publice.

            CAPITOLUL II.  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

Articolul 3. Structura organizatorică a Inspectoratului  Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor  Dambovita este stabilită prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii  Rurale nr.845/23.06.2010şi cuprinde: compartimente şi sectoare cu domenii de activitate specifice.

            Structura organizatorică este prevazuta in anexa la prezentul regulament.

A.  Conducerea instituţiei se asigură de către Directorul executiv, care are în responsabilitate coordonarea generală a întregii activităţi a ITCSMS .

B.  ITCSMS  Dambovita are în structura sa:

a) Sector control, certificare, inregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare , informatizare;
b) Laborator analize , primire probe, umiditate, puritate, germinaţie, stare fitosanitară;

c) Compartiment financiar contabil, resurse umane si administrativ;

f) Compartiment  Relatii Publice;

Articolul. 4. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor  Dambovita  are relaţii funcţionale cu:

- Direcţiiile pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurala ;

- I.S.T.I.S;

- Institute de învăţământ şi staţiuni de cercetare şi producţie de profil;

- Unitatile  fitosanitare;

- Oficiile de protecţia consumatorilor;

- Vama;

- Consilii locale şi judeţene;

- Alte instituţii publice;

- Agenţi economici (persoane fizice şi juridice).

CAPITOLUL III. ATRIBUŢII

Articolul 5. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor  Dambovita  în îndeplinirea rolului său, execută în principal următoarele activităţi:

 • asigură sistemul de calitate prin actualizarea permanentă a Manualului  calităţii în conformitate cu prevederile Ordinului MAAP 450/2006;
 • acreditează, supravegheză şi monitorizează laboratoarele pentru analiza calităţii seminţei, persoanele pentru ridicarea esantioanelor  în vederea  efectuării testelor de laborator precum şi persoanele pentru efectuarea inspecţiilor în câmp în vederea certificării unor culturi semincere ;
 • verifică şi controlează respectarea legalităţii la acordarea ajutorului financiar pentru seminţele certificate din producţia internă folosite la însămânţări;
 • efectuează controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor în câmp şi în laborator;
 • eliberează certificatele oficiale de atestare a calităţii seminţelor şi materialului săditor;
 • supraveghează, monitorizează şi acreditează agenţii economici furnizori de seminţe şi de material săditor pentru producere, condiţionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, transport şi comercializare;
 • înregistrează, eliberează şi retrage autorizaţiile de funcţionare pentru agenţii care efectuează operaţiuni de producere, prelucrare şi/sau comercializare a seminţelor şi materialului săditor;
 • supravegheaza si monitorizeaza activitatea agenţilor economici care produc, prelucrează şi comercializează seminţe şi material săditor în vederea acordarii vizei anuale în conformitate cu prevederile Ordinului MAAP nr.769/2009;
 • face propuneri Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea Seminţelor privind îmbunătăţirea regulilor şi normelor de control, certificare şi comercializare a seminţelor şi materialului săditor, în concordanţă cu reglementările organismelor internaţionale în domeniul seminţelor şi materialului săditor la care România este parte;
 • întocmeşte, la cererea agenţilor economici, programe anuale de multiplicare şi certificare şi urmăreşte aplicarea acestora;
 • asigură exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor şi materialului săditor la toate categoriile biologice, în precontrol şi postcontrol, prin tehnici şi scheme ştiinţifice adecvate;
 • organizează periodic instruirea personalului atestat aparţinând agenţilor economici înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor
 • urmăreşte aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice şi standardelor în vigoare, precum şi a reglementărilor internaţionale în domeniul seminţelor şi materialului săditor, la care România este parte, constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege prin persoanele împuternicite de Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
 • execută sarcinile şi instrucţiunile stabilite de Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor din cadrul Ministerului Agriculturii, si Dezvoltarii Rurale potrivit prevederilor legale.
 • Articolul 6. Sectorul  control, certificare, inregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare , informatizare:
 • efectuează controlul şi certificarea calităţii seminţelor şi materialului săditor în câmp, eliberează acte de inspecţie în câmp şi adeverinţe de transport;
 • supraveghează şi monitorizează agenţii economici furnizori de seminţe şi de material săditor pentru producere, condiţionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, transport şi comercializare;
 • întocmeşte, la cererea agenţilor economici, programe anuale de multiplicare şi certificare şi urmăreşte aplicarea acestora;
 • răspunde de aplicarea prevederilor art.21 alin.2 din Legea nr.266/2002;
 • asigură exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor şi materialului săditor la toate categoriile biologice, în precontrol şi postcontrol, prin tehnici şi scheme ştiinţifice adecvate;
 • urmăreşte aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice şi standardelor în vigoare, precum şi a reglementărilor internaţionale în domeniul seminţelor şi materialului săditor, la care România este parte, constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege prin persoanele împuternicite de ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor;
 • execută controlulul în vederea înregistrării agenţilor economici pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor, instruirea şi testarea personalului acestora, precum şi supravegherea si monitorizarea  în vederea acordării vizelor anuale;
 • elibereaza etichetele oficiale si preia pasaportul fitosanitar la speciile prevazute in Ordinul MAAP nr. 394/2002; 
 • supraveghează aplicarea etichetelor şi vignetelor oficiale, a plombelor de către agenţii economici înregistraţi pentru prelucrarea seminţelor şi materialului săditor;
 • organizează periodic instruirea personalului atestat aparţinând agenţilor economici înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor;
 • supraveghează ambalarea seminţelor la agenţii economici care solicită prin notificare, reambalarea loturilor de seminţe certificate oficial ;
 • asigură evidenţa şi urmărirea informatizată a activităţii de inspecţie şi certificare;
 • prin personalul autorizat, execută prelevarea esantioanelor de laborator;
 • execută sarcinile şi instrucţiunile stabilite de directorul coordonator al ITCSMS, potrivit prevederilor legale.

Articolul 7. Laboratorul analize , primire probe, umiditate, puritate, germinaţie, stare fitosanitară:

 • efectuează controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor în laborator, în vederea certificării oficiale, prin determinarea indicilor de valoare culturală: puritate, componenţă botanică, masa a 1000 boabe , germinaţie, stare sanitară, umiditate şi alţi indici sau condiţii, prevăzuţi de normele tehnice în vigoare;
 • răspunde de aplicarea prevederilor art.21 alin.2 din Legea nr.266/2002;
 • prin personalul autorizat, execută prelevarea esantioanelor de laborator;
 • organizează şi raspunde de păstrarea esantioanelor oficiale de analiză;
 • supraveghează şi monitorizează activitatea laboratoarelor autorizate (acreditate) ale agenţilor economici înregistraţi pentru prelucrarea seminţelor şi materialului săditor din raza sa de activitate;
 • organizează periodic instruirea personalului aparţinând agenţilor economici înregistraţi pentru prelucrarea seminţelor şi materialului săditor;
 • organizează periodic instruirea şi testarea personalului acreditat pentru prelevarea esantioanelor de laborator;
 • supraveghează şi monitorizează personalul acreditat pentru prelevarea esantioanelor de laborator;
 • supraveghează aplicarea etichetelor şi vignetelor oficiale, a plombelor de către agenţii economici autorizati pentru prelucrarea seminţelor şi materialului săditor;
 • execută,  la solicitarea agenţilor economici, analize speciale şi informative de laborator;
 • asigură evidenţa şi urmărirea informatizată a activităţii de inspecţie şi analiză;
 • asigură şi răspunde de întocmirea, în conformitate cu normele tehnice în vigoare, a documentelor oficiale de certificare;
 • asigură confidenţialitatea rezultatelor obţinute;
 • urmăreşte modul de funcţionare a aparaturii şi solicită intervenţia persoanelor de specialitate pentru întreţinere şi reparaţii;
 • execută sarcinile şi instrucţiunile stabilite de directorul coordonator al ITCSMS, potrivit prevederilor legale.

Articolul 8. Compartiment financiar contabil , resurse  umane  si  administrativ:

 • asigură respectarea disciplinei economico-financiare în conformitate cu prevederile Legii privind finanţele publice  nr.500/2002 şi a Legii contabilităţii nr.82/1991;
 •  răspunde de păstrarea integrităţii  a patrimoniului, de cunoaşterea în orice moment a realizării indicatorilor economico-financiari şi a modului în care se gospodăresc fondurile alocate de la bugetul de stat sau a veniturilor extrabugetare realizate prin:

                        a. înregistrarea cronologică în contabilitate a operaţiunilor financiare ce privesc funcţionarea ITCSMS;

                        b. utilizarea legală şi eficientă a fondurilor alocate pe categorii de cheltuieli şi eliminarea cheltuielilor nejustificate, aplicând un regim sever de economii.

 • răspunde de aplicarea prevederilor art.21 alin.2 din Legea nr.266/2002;
 • organizează şi prognozează activitatea de investiţii şi de aprovizionare a necesarului de materiale in conformitate cu  legislatia  in  vigoare;
 • în baza fondurilor repartizate pentru investiţii şi a necesarului de fonduri fixe, întocmeşte documentaţia necesară finanţării acestora şi întocmeşte rapoarte statistice privind activitatea de investiţii;
 • execută controlul financiar preventiv asupra respectării disciplinei financiare şi a legalităţii operaţiunilor efectuate in conformitate cu O.G. nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv si O.M.F.P. nr. 522.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv cu modificarile si completarile ulterioare;
 • analizează şi supune aprobării documentaţia privind casarea fondurilor fixe şi scoaterea din uz a obiectelor de inventar;
 • răspunde de întocmirea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi urmăreşte realizarea corectă a acestuia;
 • repartizează fondurile alocate necesare desfăşurării  activităţii;
 • urmăreşte realizarea în termen a operaţiunilor de decontare cu creditorii, furnizorii şi clienţii instituţiei;
 • răspunde de efectuarea operaţiunilor financiar-contabile;
 • efectuează controlul gestiunilor proprii, stabilind răspunderi materiale, civile sau penale, după caz, împotriva celor vinovaţi, asigurând recuperarea pagubelor aduse instituţiei;
 • efectuează inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale şi urmăreşte definitivarea rezultatelor inventarierii;
 • întocmeşte darea de seamă contabilă trimestrială şi anuală;
 • prezintă informări trimestriale asupra executării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioada expirată, făcând propuneri pentru stabilirea măsurilor necesare îmbunătăţirii activităţii economice;
 • îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuţii prevăzute de lege sau trasate de conducerea instituţiei în conformitate cu prevederile legale în domeniul financiar contabil.
 • asigură  fundamentarea tehnico-organizatorică a activităţii ITCSMS prin recrutarea şi utilizarea forţei de muncă, încadrarea, salarizarea, promovarea personalului;
 • întocmeşte organigrama, statul de funcţii şi de personal, urmăreşte încadrarea în numărul total de posturi repartizate şi le supune aprobării conducerii Ministerului Agriculturii  si  Dezvoltarii  Rurale  ;
 • asigură repartizarea fondului de salarii, în concordanţă cu statul de funcţii aprobat, conform reglementărilor în vigoare;
 • organizează concursuri în vederea ocupării posturilor vacante, în conformitate cu prevederile legale;
 • efectuează toate operaţiunile necesare în cărţile de muncă;
 • programează concediile de odihnă şi urmăreşte realizarea acestora în conformitate cu prevederile legale;
 • organizează evidenţa activităţii şi prezenţei personalului angajat (registrul şi ordinele de deplasare, condica de prezenţă, concedii medicale,etc.);
 • intocmeste programele de pregatire si perfectionare profesionala a personalului angajat;
 • analizează evoluţia şi cauzele accidentelor de muncă şi îmbolnăviri profesionale şi întocmeşte materialele necesare pentru analiza activităţii de protecţia muncii;
 • asigură şi realizează lucrările de secretariat ale instituţiei, primirea, înregistrarea şi expedierea corespondenţei;
 • întocmeşte indicatorul termenului de păstrare a documentelor unităţii, nomenclatorul dosarelor, registrelor şi a altor documente, îndosarierea acestora, evidenţa, păstrarea arhivei;
 • răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea, folosirea şi evidenţa ştampilelor;
 • stabileşte măsuri şi răspunde de administrarea patrimoniului;
 • asigură şi răspunde de păstrarea igienei şi curăţeniei în instituţie;
 • asigură  şi răspunde de întreţinerea utilajelor, aparaturii şi instrumentelor de laborator;
 • exploatează şi întreţine autovehicolele din dotarea ITCSMS;.
 • îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuţii prevăzute de lege sau trasate de conducerea instituţiei în conformitate cu prevederile legale în domeniul financiar contabil.
 • Articolul 9. Compartimentul  Relaţii publice:
 • asigură accesul la informaţiile de interes public  în baza Legii nr.544/2001;
 • activitatea de informare şi relaţii publice cuprinde:

- informarea presei;

- informarea publică directă a persoanelor;

- informarea internă a personalului,

- informarea interinstitutionala;

 • comunică informaţii de interes public  la cerere sau din oficiu;
 • asigura accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu prin:

 - afişare la sediul unităţii;

     - afisare in pagina de internet proprie

     - amenajarea in cadrul institutiei a punctului de informare – documentare.

 • pune la dispoziţie formulare tip pentru solicitările de informaţii de interes public sau reclamaţii administrative;
 • răspunde la cererile şi reclamaţiile administrative în termenele prevăzute de art.16 din Legea 544/2001;
 • furnizează ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea instituţiei;
 • acordă fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditarea ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă;
 • informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţie;
 • asigură periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţă de presă

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA   ITCSMS Dambovita

Articolul 10. Conducerea ITCSMS este asigurată de directorul  executiv  al ITCSMS care are urmatoarele responsabilitati:

 • asigură conducerea curentă a instituţiei şi duce la îndeplinire hotărârile şi sarcinile stabilite de INCS precum şi prevederile legislaţiei în vigoare;
 • coordonează şi urmăreşte realizarea atribuţiilor instituţiei;
 • aprobă programele şi normele privind disciplina metodologică din instituţie;
 • răspunde de dotarea pe linie informatică a ITCSMS, de asigurarea cu programe specifice activităţii şi de exploatarea acestora în conformitate cu instrucţiunile stabilite de INCS;
 • stabileşte numărul de posturi pentru fiecare compartiment stabilit prin organigrama şi statul de funcţii aprobate;
 • asigură respectarea prevederilor legale cu privire la încadrarea, promovarea, premierea, sancţionarea şi revocarea personalului;
 • emite deciziile de încadrarea sau promovare în muncă precum şi cele ale desfacerii contractului de muncă, în conformitate cu prevederile Legii functionarului public si Codului muncii;
 • stabileşte răspunderile şi componentele pe niveluri ierarhice şi structuri organizatorice precum şi relaţiile dintre acestea;
 • stabileşte măsuri pentru buna gestionare a patrimoniului instituţiei, protecţia şi confidenţialitatea datelor, pe întreg parcursul circulaţiei acestora, cu numirea persoanelor responsabile;
 • emite deciziile de recuperare a pagubelor aduse instituţiei, în conformitate cu prevederile Codului  muncii, Codului de procedură civilă sau hotărârilor luate de comisia de disciplină din ITCSMS;
 • urmăreşte aplicarea şi respectarea regulilor de protecţia muncii şi PSI, luând măsurile necesare;
 • angajează instituţia în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din ţară sau străinătate precum şi în faţa organelor jurisdicţionale;
 •  poate da împuternicire de reprezentare în acest scop şi altor salariaţi din cadrul instituţiei.

 Incompatibilităţi.   Funcţionarii publici din inspectorat:

nu pot deţine funcţii în regiile autonome, societăţi comerciale, ori în alte unităţi cu scop lucrativ;

nu pot exercita la societăţi comerciale cu capital privat , activităţi cu scop lucrativ care au legătură cu atribuţiile ce le revin din funcţiile publice pe care le deţin ;

nu pot fi mandatari ai unor persoane in ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia pe care o îndeplinesc

 În acest sens, personalul împlicat în procesul calităţii, au de pus jurământ şi declaraţia pe propria răspundere  care sunt anexate.

 • Este strict interzis accesul persoanelor din afara inspectoratului  în laboratoarele de analiză a seminţelor.
 • În cadrul inspectoratului este asigurată confidenţialitatea datelor, instituţia avănd asigurat un sistem de transmitere a rezultatelor testelor  prin  inmanarea  documentelor  de  calitate  direct  persoanei  care  solicita  sub  semnatura .

CAPITOLUL V.  DISPOZIŢII FINALE

 • Corespondenţa cu INCS, cu celelalte instituţii centrale sau locale, precum şi cu persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate se semnează de directorul coordonator.
 • Documentele oficiale de atestare a calităţii seminţelor şi materialului săditor, precum şi cele informative, eliberate de către ITCSMS, se semnează de către directorul executiv, sau după caz, de persoanele stabilite conform reglementărilor în vigoare.
 • Nici un salariat, indiferent de funcţia ce o îndeplineşte în cadrul ITCSMS nu poate angaja instituţia sau comunica date despre activitatea economică a instituţiei sau despre rezultatele obţinute în activitatea curentă, decât cu semnătura directorului coordonator.
 • Nici un salariat din cadrul instituţiei nu poate primi sau executa sarcini care nu sunt evidenţiate în fişa postului, decât cu aprobarea directorului  executiv.
 • Nici un analist din inspectorat nu poate fi supus nici unei presiuni din partea conducerii inspectoratului, care ar putea influenţa negativ rezultatul şi calitatea muncii sale .

Articolul 11. În Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor sunt luate măsuri de securitate privind cladirea , aparatura , probele de seminţe şi documentele prin: 

            - Asigurarea sistemului de închidere a birourilor şi fişetelor ;

            - Parolarea calculatoarelor.

Articolul 12. Prevederile prezentului Regulament se completează sau se modifică în funcţie de cerinţe, cu aprobarea INCS.

                                                          

DIRECTOR EXECUTIV

Ec . GHEORGHE – PATRASCU VASILE

Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS DÂMBOVIŢA